top of page

Algemene voorwaarden

Fitness Beverwijk is een brand van Healthy Retreat.

Inschrijving: Je kan je fysiek of Online inschrijven bij Fitness Beverwijk. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst of (en) de eerste betaling is de inschrijving definitief. 

Betaling en incasso: Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geef je aan Fitness Beverwijk  toestemming om doorlopend incasso-opdrachten van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fitness Beverwijk . Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. 

Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaar je nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Fitness Beverwijk . Je verklaart tevens dat je je hieraan zult houden. 

Je lidmaatschap eindigt pas als dit na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of je wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie wordt de contributie doorbetaald. Tijdens ziekte of verzuim is de contributie betaling gepauzeerd volgens gesprek.

Je bent zelf verantwoordelijk voor een probleemloze betaling.  Indien Fitness Beverwijk  twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan komen voor jouw rekening.

Als een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden dan moet de onterecht genoten korting worden terugbetaald. Dit geldt zowel voor de korting op het lidmaatschap als overig genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden her-berekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden. Het bedrag dat uit deze herberekening voortvloeit moet worden terugbetaald.

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschap card: Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Fitness Beverwijk  ontvang je een persoonlijke lidmaatschap card. Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. (Er zal per lid maximaal 1 lidmaatschap card worden verstrekt) Fitness Beverwijk  zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschap card de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is. De lidmaatschap card dien je bij elk bezoek aan Fitness Beverwijk  mee te nemen. Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschap card neem je direct contact op met Fitness Beverwijk . Bij diefstal of verlies kan nieuwe lidmaatschap card worden gekocht. De kosten hiervoor bedragen € 5,-.

Camerabeveiliging/ Video- en audio toezicht/ trainen tijdens onbemande uren: Voor jouw en onze veiligheid is cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen. Door het ondertekenen van de deelnemersovereenkomst en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden erken je dat je na toegang van een Fitness Beverwijk  onder video- en audio toezicht en opname staat;

 Video- en audiotoezicht is beperkt tot het sport- en lounge gedeelte en is niet aanwezig in het de toilet-, kleed- en intakeruimtes. Bij fraude of overtredingen tijdens onbemand sporten wordt een boete van 100 euro in rekening gebracht

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan persoonlijk bij Fitness Beverwijk . Na opzegging zal Fitness Beverwijk  de persoonsgegevens wissen, tenzij je nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren;

Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap: Het Fitness Beverwijk  lidmaatschap kun je alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden. Wanneer het om een lichte blessure gaat kan je de coaches altijd vragen om een goed alternatief. 

Eigen risico: Fitness Beverwijk  is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Fitness Beverwijk ; 

Fitness Beverwijk  kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld;

Je traint op eigen risico, zowel tijdens bemande en onbemande  uren.

Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Fitness Beverwijk  behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum tot  inflatie index per jaargang.

Privacyverklaring AVG: De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitness Beverwijk  gebruikt; 

Je medische gegevens kunnen worden opgeslagen als je dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die je hebt, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien je daar toestemming voor verleent; 

Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.fitness-beverwijk.nl

We vinden het belangrijk dat alle leden op een prettige wijze kunnen sporten. Daarom hanteren wij de volgende huisregels, waarmee je, op het moment dat je bij Fitness Beverwijk komt sporten, akkoord bent.

Huisregels

De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden; 

Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten; Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten. Ander gebruik van de mobiele telefoon moet zoveel mogelijk worden beperkt; 

Het is verplicht je persoonlijke lidmaatschap card mee te nemen en bij binnenkomst gebruik te maken van de daarvoor bestemde toegangspoortjes; 

Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Fitness Beverwijk . Dit geldt ook voor het geven van trainingen;

Jassen, tassen en andere spullen die je niet nodig hebt bij het sporten zijn niet toegestaan in de sportruimten. Voor het opbergen van persoonlijke eigendommen moet gebruik worden gemaakt van de lockers in de kleedkamers. Na het sporten moet het kluisje zo snel als mogelijk beschikbaar komen voor andere leden;

Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht. 

Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen; 

De apparatuur in de fitnessruimte mag alleen gebruikt worden voor de daarvoor bestemde doeleinden; 

Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen. Let op! Nooit op de apparatuur sprayen maar altijd op het papier of reinigingsdoekje; 

We vinden een opgeruimde sportschool belangrijk. Daarom moeten na je training alle materialen teruggelegd worden op de daarvoor bestemde plaatsen; 

Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; 

Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd; 

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij Fitness Beverwijk  (zowel in de sportruimtes als in de kleedkamers) zijn niet toegestaan.

Indien nodig wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Fitness Beverwijk  zich het recht voor om je lidmaatschap per direct te beëindigen. 

Privacy verklaring

Healthy Retreat, gevestigd aan Bullerlaan 99, 1945 SN, Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://fitness-beverwijk.nl
Bullerlaan 99, 1945 SN, Beverwijk
0683865786
Adrian Bratu is de Functionaris Gegevensbescherming van Healthy Retreat Hij/zij is te bereiken via adrianbratu78@protonmail.ch

Persoonsgegevens die wij verwerken
Healthy Retreat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Persoonsgegevens die wij verwerken
Healthy Retreat verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Healthy Retreat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via adrianbratu78@protonmail.ch, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Healthy Retreat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Healthy Retreat neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthy Retreat) tussen zit. Healthy Retreat gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

#use_explanation


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Healthy Retreat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

#retention_period


Delen van persoonsgegevens met derden

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Healthy Retreat deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Healthy Retreat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Healthy Retreat uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

[voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]


Delen van persoonsgegevens met derden
Healthy Retreat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Healthy Retreat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Healthy Retreat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Healthy Retreat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Healthy Retreat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar adrianbratu78@protonmail.ch

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Healthy Retreat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Healthy Retreat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Healthy Retreat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar adrianbratu78@protonmail.ch.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Healthy Retreat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healthy Retreat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via adrianbratu78@protonmail.ch


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Healthy Retreat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via adrianbratu78@protonmail.ch. Healthy Retreat heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

Wij wensen je een heel fijne en sportieve tijd toe

bottom of page